Tor Kartingowy

Wodzisław Śląski

REGULAMIN

 1. REGULAMIN

  Tor Sportowy Czyżoring

 2. Tor Sportowy Czyżoring - Michael Zawisch, zwany jest dalej Organizatorem. Personel działający na terenie Toru w imieniu Organizatora stanowi obsługę Toru.
 3. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z toru zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 4. Z toru kartingowego mogą korzystać tylko osoby, które:
  • ­­nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika;
  • są sprawne fizycznie i umysłowo oraz nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora.
 5. Warunkiem dopuszczenia do skorzystania przez uczestnika z toru kartingowego jest zapoznanie się przez niego, a w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 6. Uczestnik, bądź odpowiednio opiekun prawny uczestnika niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczenia usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia. Na podstawie weryfikacji nieletniego uczestnika jazdy.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz możliwości korzystania z telefonu podczas jazdy gokartem.
 9. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Przed przejazdem uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby, w szczególności:
   - szaliki,
   - chustki,
   - paski,
   - luźne bluzki,
   - torebki itp.
   - oraz spiąć dokładnie włosy w kok, tak aby nie wystawały z poza kominiarki.
   Wszelkie wystające części garderoby czy też włosy, mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu uczestnika jazdy, w związku z możliwością wciągnięcia ich w część silnika lub napędu pojazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do regulaminu toru.
 11. Zabrania się jazdy w obuwiu np.:
  - sandały,
  - klapki,
  - japonki 
  - na obcasie
  - z odkrytymi palcami itp.
 12. Podczas korzystania z toru obowiązuje kategoryczny zakaz wysiadania z gokarta w trakcie trwania przejazdu oraz bezpośrednio po zakończonym przejeździe bez zgody Obsługi Toru. Niestosowanie się do zaleceń grozi mniejszym lub większym uszczerbkiem na zdrowiu osoby korzystającej z oferty Organizatora jak i osób trzecich.
 13. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać kask, oraz ze względów higienicznych,pod kaski udostępnione przez Organizatora, obowiązkowe są czepki jednorazowe, lub własna kominiarka.
 14. Obowiązuje kategoryczny zakaz dotykania silnika, wydechu oraz innych gorących elementów gokarta. Nie stosowanie się do tej zasady może spowodować oparzenia bądź szkody materialne, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Zabrania się celowego uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w banty wytyczające tor jazdy. Jazdy z wciśniętym jednocześnie pedałem gazu i hamulca, oglądanie się za siebie, trzymania kierownicy jedną ręką lub jazdy bez trzymania kierownicy.
 16. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia uczestnika przejazdu, bez możliwości dokonania zwrotu uiszczonej opłaty za przejazd.
 17. Organizator ma prawo sprawdzić wiek uczestnika , aby odpowiednio dopasować gokarta.
 18. Każdy uczestnik ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania kierunku jazdy po torze, zachowania szczególnej ostrożności w czasie jazdy oraz stosowanie się do poleceń i sygnałów udzielanych przez Obsługę.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do jazdy gokartem lub odebrania prawa do jazdy gokartem uczestnikowi, u którego stwierdza się, iż występuje podejrzenie do niestosowania się do regulaminu, lub zatajenie jakichkolwiek przeciwwskazań do korzystania z oferty Organizatora. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za przejazd.
 20. Wszystkie informacje dodatkowo przekazane przed jak i w trakcie trwania przejazdu obowiązują Uczestnika na równi z Regulaminem.
 21. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość przejazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 22. Osoby przebywające na terenie toru zezwalają na publikacje wizerunku w mediach społecznościowych Tor Sportowy Czyżoring- Michael Zawisch.
 23. Tor Sportowy Czyżoring Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe, jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętych gokartów.
 24. Tor Sportowy Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie zostaną wyrządzone uczestnikowi na skutek działań innych kierowców, bądź osób trzecich.
 25. Tor Sportowy Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu.
 26. Organizator nie odpowiada za zabrudzenia lub zniszczenie ubrań, obuwia bądź sprzętu.
 27. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru wobec Organizatora, pracowników Organizatora oraz osób trzecich. W przypadku uszkodzenia gokarta lub toru gokartowego przez uczestnika z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 28. Osoby przebywające na terenie toru obowiązują zasady dobrego wychowania.
 29. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze przed przejazdem, lub w trakcie trwania przejazdu, poprzez zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu i uniesienie ręki w górę, tak aby zasygnalizować obsłudze toru, że występuje jakiś problem. Obowiązuje kategoryczny zakaz wychodzenia z gokarta podczas awarii, jedynie za poleceniem Obsługi toru lub Organizatora.
 30. Uczestnik, który nie zgłosi usterki gokarta bądź sam doprowadzi do jego uszkodzenia i tym samym nie może w pełni wykorzystać przejazdu, nie może rościć sobie od Organizatora prawa do zwrotu pieniędzy za przejazd.
 31. Uczestnik, który doprowadził do uszkodzenia gokarta bądź innego mienia będącego własnością Organizatora ma obowiązek pokryć wszelkie straty.
 32. Organizator nie ma obowiązku podstawienia gokarta zapasowego podczas przejazdu, w którym gokart uczestnika uległ awarii z winy jeżdżącego.
 33. Organizator nie ma obowiązku podstawienia gokarta zapasowego podczas przejazdu, w którym gokart uczestnika uległ awarii z winy Organizatora. W razie, gdy uczestnik odmówi ukończenia przejazdu w czasie, w którym Organizator udostępnia gokarta uczestnikowi - przejazd przepada.
 34. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np.  warunki pogodowe ,tzw. ,,siły wyższej,, , Organizator ma prawo do skrócenia czasu przejazdu bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu toru każdą osobę zakłócającą spokój innych uczestników oraz osób im towarzyszących.
 36. Każdy uczestnik, który decyduje się na korzystanie z toru i zgadza się z warunkami powyższego Regulaminu, zostawia swój podpis ( Imię, Nazwisko ) na liście ,,Zapoznanie się z regulaminem,, . Bez akceptacji Regulaminu Organizator ma prawo nie dopuścić do korzystania z usług Toru Sportowego Czyżoring.
 37. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.