Tor Kartingowy

Wodzisław Śląski

REGULAMIN

 1. 1. Tor sportowy Czyżoring, zwanym jest dalej organizatorem.
 2. 2. Tor kartingowy stanowi wytyczona przez organizatora trasa do poruszania się GOKARTEM.
 3. 3. Uiszczenie opłaty wstępu oraz własnoręcznie złożony podpis na liście uczestników wyścigu jest niezbędne do korzystania z toru, jak również oznacza zapoznanie się uczestnika z niniejszym REGULAMINEM i jego pełną akceptacją.
 4. 4. Z toru nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków, ani żadnych czynników wpływających na świadomość, bądź zaburzających reakcje kierującego pojazdem. Uczestnik oświadcza, iż nie istnieją okoliczności będące przeciwwskazaniem do korzystania przez uczestnika z toru kartingowego. Organizator zastrzega sobie prawo do bezwzględnego i natychmiastowego wykluczenia uczestnika z wyścigu i usunięcia z toru, w przypadku podejrzenia o nie spełnienie warunków niniejszego regulaminu, bez zwrotu pieniędzy.
 5. 5. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od lat 8 i odpowiednich do kierowania GOKARTEM warunkach fizycznych. Osoby niepełnoletnie będą dopuszczone do korzystania z toru WYŁĄCZNIE za zgodą swoich opiekunów. Niezbędne jest zapoznanie się opiekuna z REGULAMINEM i poświadczenie spełnienia jego warunków przez osobę korzystającą z toru oraz potwierdzenie tego faktu podpisem na liście uczestników.
 6. 6. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem jazdy powinien przejść szkolenie oraz przygotować się odpowiednio do jazdy:
  • Zapoznać się z budową GOKARTA i jego obsługą
  • Zapoznać się z warunkami na torze, kierunkiem jazdy i zasadami jazdy
  • Zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby (w szczególności szaliki, chustki, luźne bluzki, paski itp.), spiąć długie włosy oraz zabezpieczyć wszystko, co mogłoby zostać wciągnięte przez ruchome części pojazdu i stanowić zagrożenie.
  • Zaopatrzyć się w odpowiednie do kierowania pojazdem obuwie (nie będą dopuszczone do jazdy osoby w klapkach oraz różnego rodzaju luźnym obuwiu)
  • Założyć kask ochronny i bezwzględnie NIE OPUSZCZAĆ POJAZDU po rozpoczęciu wyścigu
 7. 7. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania kierunku jazdy po torze, stosowania się do wskazówek oraz nakazów personelu toru, zachowania szczególnej ostrożności w czasie jazdy, rozpoczęcia jazdy po sygnale pracownika toru, natychmiastowe zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy.
 8. 8. Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy wytyczające tor jazdy, przyciskania jednocześnie pedału hamulca i gazu, wysiadania z pojazdu podczas trwania wyścigu. Jazdę należy prowadzić trzymając kierownice obiema rękami. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać organizatorowi a problemy podczas trwania wyścigu trzeba zasygnalizować przez podniesienie ręki oraz zatrzymać się przy krawędzi toru i poczekać na pomoc organizatora (NIE WYSIADAĆ Z POJAZDU)
 9. 9. Należy zwrócić szczególną uwagę na jednostkę napędową GOKARTA, znajdującą się po prawej stronie w tylnej części pojazdu i nie opierać się, ani jej nie dotykać. Nie stosowanie się do tych zasad może spowodować oparzenie.
 10. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z wyścigu.
 11. 11. Uczestnik, lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody osobiste, czy majątkowe spowodowane przez siebie lub podopiecznego podczas użytkowania toru.
 12. 12. Każdy uczestnik wyścigu korzysta z toru na własną odpowiedzialność, jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu, i nie będzie miał prawa rościć pretensji do organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.
 13. 13. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość pojazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala organizator.
 14. 14. Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę.
 15. 15. Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie jednego z punktów regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów.
 16. 16. W sprawach nie uregulowanych REGULAMINEM obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN MOTO

 1. 1. Tor sportowy CZYŻORING, zwanym jest dalej organizatorem.
 2. 2. Z toru nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków, ani żadnych czynników wpływających na świadomość, bądź zaburzających reakcje kierującego pojazdem. Uczestnik oświadcza, iż nie istnieją okoliczności będące przeciwwskazaniem do korzystania przez uczestnika z toru kartingowego. Organizator zastrzega sobie prawo do bezwzględnego i natychmiastowego wykluczenia uczestnika z wyścigu i usunięcia z toru, w przypadku podejrzenia o nie spełnienie warunków niniejszego regulaminu, bez zwrotu pieniędzy.
 3. 3. Na torze może znajdować się maksymalnie 5 motocykli.
 4. 4. Obowiązkowy jest seryjny wydech lub DB KILLER.
 5. 5. Każdy uczestnik wyścigu korzysta z toru na własną odpowiedzialność, jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu, i nie będzie miał prawa rościć pretensji do organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.
 6. 6. Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę.
 7. 7. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość pojazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala organizator.
 8. 8. Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie jednego z punktów regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów.
 9. 9. Tor dla motorów czynny on poniendziałku do piątku. Zamknięty w święta, oraz wydarzenia
 10. 10. W sprawach nie uregulowanych REGULAMINEM obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.