Tor Kartingowy

Wodzisław Śląski

REGULAMIN - WŁASNY POJAZD

 1. REGULAMIN

  POJAZD WŁASNY MOTOCYKL / GOKART

 2. Tor Sportowy Czyżoring Michael Zawisch, zwany jest dalej organizatorem.
 3. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z toru zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 4. Jednocześnie na torze może znajdować się 6 motocykli.
 5. Obowiązkowy jest SERYJNY wydech lub DB KILLER.
 6. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać kask
 7. Z toru kartingowego mogą korzystać tylko osoby, które:
  - nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika.
  - są sprawne fizycznie i nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru po wyraźnej zgodzie opiekuna prawnego oraz po zapoznaniu się opiekuna z niniejszym Regulaminem i zasadami panującymi na torze. Zgoda na odbycie jazdy przez osobę niepełnoletnią musi zostać wyrażona w formie podpisu, którego projekt przygotował Organizator.
 9. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia uczestnika z przejazdu, bez możliwości dokonania zwrotu uiszczonej opłaty za przejazd.
 10. Tor Sportowy Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe, jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętego toru.
 11. Tor Sportowy Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie zostaną wyrządzone uczestnikowi na skutek działań innych kierowców, bądź osób trzecich.
 12. Tor Sportowy Michael Zawisch, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu.
 13. Organizator nie odpowiada za zabrudzenia lub zniszczenie ubrań, obuwia bądź sprzętu.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru wobec Organizatora, pracowników oraz osób trzecich. W przypadku wyrządzenia szkód, oraz zanieczyszczenie toru np. plamą oleju, płynu chłodzącego czy też paliwa podlega karze finansowej wycenionej przez organiaztora od 50zł wzwyż.
 15. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie jednego z punktów regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów.
 16. Każdy uczestnik, który decyduje się na korzystanie z toru, zgadza się z warunkami powyższego Regulaminu i będzie się do nich bezwzględnie stosował. Co potwierdza podpisaniem regulaminu.
 17. Wszystkie informacje dodatkowo przekazane przed jak i w trakcie trwania przejazdu obowiązują Uczestnika na równi z Regulaminem.
 18. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość przejazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 19. Osoby przebywające na terenie toru zezwalają na publikacje wizerunku w mediach społecznościowych Tor Sportowy Czyżoring- Michael Zawisch.
 20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.